:: 187890 ::
ตั้งแต่วันที่ 6 มี.ค. 50

 ร.ร.วัดลำต้อยติ่ง
 ร.ร.หนองจอกพิทยานุสรณ์ 
 ร.ร.สุเหร่าใหม่
 ร.ร.วัดใหม่กระทุ่มล้ม
 ร.ร.คารีอุปถัมภ์
 ร.ร.วัดราษฎร์บำรุง
 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วนสอน
 วีดิทัศน์
 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
 สิ่งพิมพ์
 คลังภาพ
 คลังเสียง
 วิจัย
 บทความ
 คู่มือการผลิตสื่อ
 ทิปเทคนิค
 เกมความรู้

 


 
 
 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยม โรงเรียนสุเหร่าลำแขก สำนักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร

วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๑

 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

บทคัดย่องานวิจัยเรื่อง การประเมินโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ในโรงเรียนสุเหร่าลำแขก
ปีการศึกษา 2552 คลิดดู

 บทคัดย่องานวิจัยเรื่อง รายงานการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำ
ชุดมาตราตัวสะกด เพื่อพัฒนานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2โรงเรียนสุเหร่าลำแขก
คลิกดู

การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสุเหร่าหะยีมินา
คลิกดู

เผยแพร่ผลงาน นางอาภรณ์ แสงมณี คลิกดาว์นโหลด
เผยแพร่ผลงาน นายประเทือง บุญพรม คลิกอ่าน เผยแพร่ผลงาน นางสุวรรณา บุญพรม คลิกดาว์นโหลด
เผยแพร่ผลงาน นายโชติ บุตรศรีภูมิ
คลิกดาว์นโหลด
รายงานการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง ชนิดของคำ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 คลิกดาว์นโหลด

 ข่าวสารการศึกษานายนิทัศน์   รักไทย
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

 


นางวรรณี  เปลี่ยนเดชา
รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ


 

 

 

 

     

เลขที่ 10/11 หมู่ที่ 9 แขวงลำผักชี
สำนักงานเขตหนองจอก  กรุงเทพมหานคร   โทรศัพท์  02-5435765
e-mail  Slk_school@hotmail.com  (เว็บไซต์รองรับความละเอียดหน้าจอ 1024x768  )

.