:: 187890 ::
ตั้งแต่วันที่ 6 มี.ค. 50

 ร.ร.วัดลำต้อยติ่ง
 ร.ร.หนองจอกพิทยานุสรณ์ 
 ร.ร.สุเหร่าใหม่
 ร.ร.วัดใหม่กระทุ่มล้ม
 ร.ร.คารีอุปถัมภ์
 ร.ร.วัดราษฎร์บำรุง
 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วนสอน
 วีดิทัศน์
 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
 สิ่งพิมพ์
 คลังภาพ
 คลังเสียง
 วิจัย
 บทความ
 คู่มือการผลิตสื่อ
 ทิปเทคนิค
 เกมความรู้

 


 


 
 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยม โรงเรียนสุเหร่าลำแขก สำนักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร

วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๑

 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

 นางราชิดา  หมื่นระยาภักดี
บทคัดย่อ 
รายงานการพัฒนาความสามารถ
ในการอ่านเชิงคิดวิเคราะห์ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสุเหร่าลำแขก โดย
ใช้แบบฝึกทักษะประกอบการจัดกิจกรรมกลุ่ม
ร่วมมือแบบ STAD  
  คลิกดู 
  ตัวอย่างนวัตกรรม
การอ่านเชิงวิเคราะห์
จากนิทานพื้นบ้าน


คลิกดู 
 นางพรพรรณ  จันทร์แตง
บทคัดย่อ  รายงานผลการจัดประสบการณ์ทางภาษา   แบบธรรมชาติโดยใช้หนังสือภาพ ประกอบ    คำคล้องจองที่มีต่อทักษะทางภาษาของ  เด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่2 โรงเรียนสุเหร่าลำแขก      สำนักงานเขตหนองจอก  กรุงเทพมหานคร

คลิกดู 
 ตัวอย่างนวัตกรรม
หนังสือภาพประกอบคำคล้องจอง
  


คลิกดู 

บทคัดย่องานวิจัยเรื่อง การประเมินโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ในโรงเรียนสุเหร่าลำแขก
ปีการศึกษา 2552 คลิกดู 

 บทคัดย่องานวิจัยเรื่อง รายงานการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำ
ชุดมาตราตัวสะกด เพื่อพัฒนานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2โรงเรียนสุเหร่าลำแขก
คลิกดู 

การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสุเหร่าหะยีมินา
คลิกดู 

เผยแพร่ผลงาน นางอาภรณ์ แสงมณี คลิกดาว์นโหลด 
เผยแพร่ผลงาน นายประเทือง บุญพรม คลิกอ่าน  เผยแพร่ผลงาน นางสุวรรณา บุญพรม คลิกดาว์นโหลด 
เผยแพร่ผลงาน นายโชติ บุตรศรีภูมิ
คลิกดาว์นโหลด 
รายงานการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง ชนิดของคำ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 คลิกดาว์นโหลด

 ข่าวสารการศึกษา


นางลักษิกา  ดำรงศักดิ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

 

นายพงษ์ศักดิ์  ชนะภู
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา


 

 

 

 

 

     

เลขที่ 10/11 หมู่ที่ 9 แขวงลำผักชี
สำนักงานเขตหนองจอก  กรุงเทพมหานคร   โทรศัพท์  02-5435765
e-mail  Slk_school@hotmail.com  (เว็บไซต์รองรับความละเอียดหน้าจอ 1024x768  )

.