:: 187890 ::
ตั้งแต่วันที่ 6 มี.ค. 50

 ร.ร.วัดลำต้อยติ่ง
 ร.ร.หนองจอกพิทยานุสรณ์ 
 ร.ร.สุเหร่าใหม่
 ร.ร.วัดใหม่กระทุ่มล้ม
 ร.ร.คารีอุปถัมภ์
 ร.ร.วัดราษฎร์บำรุง
 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วนสอน
 วีดิทัศน์
 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
 สิ่งพิมพ์
 คลังภาพ
 คลังเสียง
 วิจัย
 บทความ
 คู่มือการผลิตสื่อ
 ทิปเทคนิค
 เกมความรู้

 


 

  

คณะครู และบุคลากรโรงเรียนสุเหร่าลำแขก
นางนาตยา   โซะเฮง
ครูชำนาญการพิเศษ


นางสาวกัญญารัตน์ อารักษ์
ครูชำนาญการนางพรพรรณ  จันทร์แตง
ครูชำนาญการ


นางราชิดา  หมื่นระยาภักดี
ครูชำนาญการ


นางสาวชมพูนุท ชื่นแพร
ครูชำนาญการ


นางสาวพรเพ็ญ สนมะเริง
ครู ชำนาญการ


นางวราภรณ์ ป้อมขุนพรม
ครูชำนาญการ


นางลัดดา รอดขวัญ
ครูชำนาญการ            
            นายภานุพงษ์ มั่นคง
                   ชำนาญการ

นางณิชาภา  มาตรวังแสง
ครู ชำนาญการนางสาวณิชาภัทร  ผลเจริญ
 ครู คศ.1นายสุรสิงห์   สุดเฉลียว
ครู คศ.1

นางธัญวลัย  โตอดิเทพย์
ครู คศ.1

 
นายทวีศักดิ์  สีจันทึก
ครู คศ.1


 
นายประวิทย์  แก้วฉิมพลี
ครู คศ.1

 
นางสาวจุฑามาศ  มินกาเซ็ม
ครู คศ.1

 

นางสาวทองทิพย์  ต๊ะกัน
ครู คศ.1 
นางสาวปิ่นณิชา  ปรีดี
ครู คศ.1

 
นายปริญญา   จันทร์เพ็ญ
ครู คศ.1
 

างสาวสุกันยา  พวงในเมือง
ครู คศ.1

 
นางสาวรัตติกาล  พิมพ์ทอง
ครู คศ.1


นายเกชา  หม่องคำหมื่น
ครูผู้ช่วย
 

 
นายจักรกฤษ  แก่นแก้ว
ครูผู้ช่วย
 


นางสาวสุมาลี  พรมดี
พนักงานธุรการ นางสาววรรณา ศรีสมทรง
พี่เลี้ยงนางสาวแก้วตา รอดทับทิม
พี่เลี้ยง


 นางสาวนฤมล   อิ่มใจ
พี่เลี้ยงนายประทีป   สืบเจริญกุล
พนักงานสถานที่


 
นายคำรณ   แก้วอินทร์
พนักงานสถานที่


 
นายมนัสชัย  ดาเก็ง
พนักงานสถานที่
นายนรินทร์  ดาเก็ง
คนสวน 
นางวัลยา   มานมะลี
พนักงานสถานที่

 
นางสาวศรีรัตน์  แซ่ตัน
พนักงานสถานที่


นายสมบัตร  ดาเก็ง
พนักงานทั่วไป


 

 

 

 

       
นายจตุรงค์  ถึงสุข
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา


 

 

 

 

 

     

เลขที่ 10/11 หมู่ที่ 9 แขวงลำผักชี
สำนักงานเขตหนองจอก  กรุงเทพมหานคร   โทรศัพท์  02-5435765
e-mail  Slk_school@hotmail.com  (เว็บไซต์รองรับความละเอียดหน้าจอ 1024x768  )

.