:: 187890 ::
ตั้งแต่วันที่ 6 มี.ค. 50

 ร.ร.วัดลำต้อยติ่ง
 ร.ร.หนองจอกพิทยานุสรณ์ 
 ร.ร.สุเหร่าใหม่
 ร.ร.วัดใหม่กระทุ่มล้ม
 ร.ร.คารีอุปถัมภ์
 ร.ร.วัดราษฎร์บำรุง
 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วนสอน
 วีดิทัศน์
 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
 สิ่งพิมพ์
 คลังภาพ
 คลังเสียง
 วิจัย
 บทความ
 คู่มือการผลิตสื่อ
 ทิปเทคนิค
 เกมความรู้

 


 

  

คณะครู และบุคลากรโรงเรียนสุเหร่าลำแขก


นางจรีรัตน์   เกตุทิพย์
ครูชำนาญการพิเศษ


นางสุวารี   ศิลาบุตร
ครูชำนาญการพิเศษ


นางศรินธรย์   เกิดม่วง
ครูชำนาญการ
พิเศษ


นางนาตยา   โซะเฮง
ครูชำนาญการพิเศษ


นางสาวกัญญารัตน์ อารักษ์
ครูชำนาญการ


นางพรพรรณ  จันทร์แตง
ครูชำนาญการ


นางราชิดา  หมื่นระยาภักดี
ครูชำนาญการ


นางสาวชมพูนุท ชื่นแพร
ครูชำนาญการ


นางวราภรณ์ ป้อมขุนพรม
ครูชำนาญการ


นางอรทัย จันดาครู
ครูชำนาญการ


นางลัดดา รอดขวัญ
ครูชำนาญการ


นางสาวเอิ้มอ้อ อิ้มพัฒน์
ครู ชำนาญการ


นางสาวประครอง  ภูสมตา
ครู คศ.1


นางสาวพรเพ็ญ สนมะเริง
ครู ชำนาญการ


นางสาวเรณู รื่นสุข
ครู ชำนาญการ


นางสาวอาอีซ๊ะ  เหมเทศ
ครู คศ.1

 
นางณิชาภา  มาตรวังแสง
ครู คศ.1


นายภานุพงษ์ มั่นคง
ครู คศ.1


นายสุรสิงห์   สุดเฉลียว
ครู คศ.1

 
นายทวีศักดิ์  สีจันทึก
ครู คศ.1

 
นายธวัลรักษ์  จิรนิยมพัชร์
ครู คศ.1

 
นายเกรียงไกร  ธาระพันธ์
ครู คศ.1

 
นายประวิทย์  แก้วฉิมพลี
ครู คศ.1

 
นางสาวจุฑามาศ  มินกาเซ็ม
ครู คศ.1

 
นางธัญวลัย  โตอดิเทพย์
ครู คศ.1

 
นางสาวฟาอีซะห์  เตบสัน
ครู คศ.1

 
นายฮารูน  มะหาด๊ะ
ครู คศ.1

 
นางสาวปิ่นณิชา  ปรีดี
ครู คศ.1

 
นางสาวทองทิพย์  ต๊ะกัน
ครูผู้ช่วย

 
นายยุทธนา  สุขสบาย
ครูผู้ช่วย

 
นางสาวรัตติกาล  พิมพ์ทอง
ครูผู้ช่วย


นางสาวสุกันยา  พวงในเมือง
ครูผู้ช่วย

 
นายปริญญา   จันทร์เพ็ญ
ครูผู้ช่วย

 
นางสาวสุมาลี  พรมดี
พนักงานธุรการ

  


นางดุษดี  วังสตัม
พี่เลี้ยง


นางสาววรรณา ศรีสมทรง
พี่เลี้ยง


นางสาวแก้วตา รอดทับทิม
พี่เลี้ยง


 นางนฤมล เดโชชัยกุล
พี่เลี้ยง

 
นายประทีป   สืบเจริญกุล
พนักงานสถานที่

 
นายคำรณ   แก้วอินทร์
พนักงานสถานที่

 
นายมนัสชัย  ดาเก็ง
พนักงานสถานที่นางซียะห์   นุชมะหะหมัด
คนสวน


 
นางวัลยา   มานมะลี
พนักงานสถานที่

 
นางสาวศรีรัตน์  แซ่ตัน
พนักงานสถานที่


นายสมบัตร  ดาเก็ง
พนักงานทั่วไป


 

 

 

 


นายทรงวุฒิ  สุวรรณธาตรี
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

 

นางสาวสุวคนธ์     เดชสุภา
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา


 

 

 

 

     

เลขที่ 10/11 หมู่ที่ 9 แขวงลำผักชี
สำนักงานเขตหนองจอก  กรุงเทพมหานคร   โทรศัพท์  02-5435765
e-mail  Slk_school@hotmail.com  (เว็บไซต์รองรับความละเอียดหน้าจอ 1024x768  )

.