:: 187890 ::
ตั้งแต่วันที่ 6 มี.ค. 50

 ร.ร.วัดลำต้อยติ่ง
 ร.ร.หนองจอกพิทยานุสรณ์ 
 ร.ร.สุเหร่าใหม่
 ร.ร.วัดใหม่กระทุ่มล้ม
 ร.ร.คารีอุปถัมภ์
 ร.ร.วัดราษฎร์บำรุง
 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วนสอน
 วีดิทัศน์
 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
 สิ่งพิมพ์
 คลังภาพ
 คลังเสียง
 วิจัย
 บทความ
 คู่มือการผลิตสื่อ
 ทิปเทคนิค
 เกมความรู้

 


 

   

โครงสร้างการบริหารงานฝ่ายบุคคลนางลักษิกา  ดำรงศักดิ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
นายจตุรงค์   ถึงสุข
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางพรพรรณ   จันทร์แตง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบุคคล
ประธาน  นางสาวจุฑามาศ  มินกาเซ็ม   
รองประธาน
   
   

นางสาววรรณา   ศรีสมทรง
กรรมการ
นางสาวนฤมล  อิ่มใจ
กรรมการ


นางสาวแก้วตา   รอดทับทิม
กรรมการ
 
 

                                                                    

       
นายจตุรงค์  ถึงสุข
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา


 

 

 

 

 

     

เลขที่ 10/11 หมู่ที่ 9 แขวงลำผักชี
สำนักงานเขตหนองจอก  กรุงเทพมหานคร   โทรศัพท์  02-5435765
e-mail  Slk_school@hotmail.com  (เว็บไซต์รองรับความละเอียดหน้าจอ 1024x768  )

.