:: 187890 ::
ตั้งแต่วันที่ 6 มี.ค. 50

 ร.ร.วัดลำต้อยติ่ง
 ร.ร.หนองจอกพิทยานุสรณ์ 
 ร.ร.สุเหร่าใหม่
 ร.ร.วัดใหม่กระทุ่มล้ม
 ร.ร.คารีอุปถัมภ์
 ร.ร.วัดราษฎร์บำรุง
 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วนสอน
 วีดิทัศน์
 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
 สิ่งพิมพ์
 คลังภาพ
 คลังเสียง
 วิจัย
 บทความ
 คู่มือการผลิตสื่อ
 ทิปเทคนิค
 เกมความรู้

 


 

ดาวน์โหลดเอกสารภายใน

รายการเอกสาร

ดาวน์โหลด

001  แบบขออนุญาตเปลี่ยนเวร

002  แบบใบลาป่วย ลากิจส่วนตัว และลาคลอดบุตร
003  แบบขออนุญาตออกนอกโรงเรียนในเวลาเรียน(นักเรียน)
004  แบบรับรองเงินเดือน
005  รายชื่อ นักเรียนปีการศึกษา 2553
 006  รายชื่อ นักเรียนปีการศึกษา 2557 
 007   รายชื่อนักเรียน ป.1 ปีการศึกษา 2557 
 008  ปพ.5 ประถม (ปรับปรุง) 2557
 
 009  ปพ.5 มัธยม  (ปรับปรุง) 2557 
 010  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ปรับปรุง) 2557
 

ดาวน์โหลดเอกสารอื่นๆ

 • แบบหนังสือขออนุญาตไปสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู
 • รายงานการสอบครู กทม. เกาะติดสถานการณ์
 • แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
 • ใบแจ้งการชำระเงินค่าธรรมเนียม ทางไปรษณีย์ผ่านระบบ PAY AT POST
 • หนังสือ รับรองสิทธิ
 • ัญชีผู้สอบผ่านครู สพฐ 2548
 • ัญชีผู้สอบผ่าน ครู กทม 2548
 • พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
 • พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
 • พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545
 • พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546
 • พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546
 • ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา การเลือก การเลือกตั้ง และการแต่งตั้งคณะกรรมการคุรุสภา พ.ศ.2546
 • ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยการกำหนดลักษณะต้องห้ามของกรรมการคุรุสภา พ.ศ.2546
 • ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาเลขาธิการคุรุสภา พ.ศ.2547
 • ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยวิธีการสรรหา การเลือก การเลือกตั้ง และการแต่งตั้งคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ.2547
 • ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ.2547
 • ข้อบังคับครุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ.2548
 • ประกาศ เรื่อง แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2503
 • ประกาศ เรื่อง แผ่นการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2512
 • ประกาศให้ใช้แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2520
 • ประกาศแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2535
 • แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.2545-2559 )
 • แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.2545-2559) ฉบับสรุป
 • แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2540-2544)
 • แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 1 - 10 (รวม)
 •        
  นายจตุรงค์  ถึงสุข
  รองผู้อำนวยการสถานศึกษา


   

   

   

   

   

       

  เลขที่ 10/11 หมู่ที่ 9 แขวงลำผักชี
  สำนักงานเขตหนองจอก  กรุงเทพมหานคร   โทรศัพท์  02-5435765
  e-mail  Slk_school@hotmail.com  (เว็บไซต์รองรับความละเอียดหน้าจอ 1024x768  )

  .