โรงเรียนสุเหร่าลำแขก สำนักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 02-5435765 ใส่ชื่อบทความ

 
 

 

:: 187890 ::
ตั้งแต่วันที่ 6 มี.ค. 50

 ร.ร.วัดลำต้อยติ่ง
 ร.ร.หนองจอกพิทยานุสรณ์ 
 ร.ร.สุเหร่าใหม่
 ร.ร.วัดใหม่กระทุ่มล้ม
 ร.ร.คารีอุปถัมภ์
 ร.ร.วัดราษฎร์บำรุง
 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วนสอน
 วีดิทัศน์
 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
 สิ่งพิมพ์
 คลังภาพ
 คลังเสียง
 วิจัย
 บทความ
 คู่มือการผลิตสื่อ
 ทิปเทคนิค
 เกมความรู้

 


 


 
 
 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยม โรงเรียนสุเหร่าลำแขก สำนักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร

วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๑

 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

 นางราชิดา  หมื่นระยาภักดี
บทคัดย่อ 
รายงานการพัฒนาความสามารถ
ในการอ่านเชิงคิดวิเคราะห์ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสุเหร่าลำแขก โดย
ใช้แบบฝึกทักษะประกอบการจัดกิจกรรมกลุ่ม
ร่วมมือแบบ STAD  
  คลิกดู  
  ตัวอย่างนวัตกรรม
การอ่านเชิงวิเคราะห์
จากนิทานพื้นบ้าน


คลิกดู   
 นางพรพรรณ  จันทร์แตง
บทคัดย่อ  รายงานผลการจัดประสบการณ์ทางภาษา   แบบธรรมชาติโดยใช้หนังสือภาพ ประกอบ    คำคล้องจองที่มีต่อทักษะทางภาษาของ  เด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่2 โรงเรียนสุเหร่าลำแขก      สำนักงานเขตหนองจอก  กรุงเทพมหานคร

คลิกดู  
 ตัวอย่างนวัตกรรม
หนังสือภาพประกอบคำคล้องจอง
  


คลิกดู  

 ข่าวสารการศึกษา


       
นายจตุรงค์  ถึงสุข
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา


 

 

 

 

 

     

เลขที่ 10/11 หมู่ที่ 9 แขวงลำผักชี
สำนักงานเขตหนองจอก  กรุงเทพมหานคร   โทรศัพท์  02-5435765
e-mail  Slk_school@hotmail.com  (เว็บไซต์รองรับความละเอียดหน้าจอ 1024x768  )

.