:: 187890 ::
ตั้งแต่วันที่ 6 มี.ค. 50

 ร.ร.วัดลำต้อยติ่ง
 ร.ร.หนองจอกพิทยานุสรณ์ 
 ร.ร.สุเหร่าใหม่
 ร.ร.วัดใหม่กระทุ่มล้ม
 ร.ร.คารีอุปถัมภ์
 ร.ร.วัดราษฎร์บำรุง
 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วนสอน
 วีดิทัศน์
 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
 สิ่งพิมพ์
 คลังภาพ
 คลังเสียง
 วิจัย
 บทความ
 คู่มือการผลิตสื่อ
 ทิปเทคนิค
 เกมความรู้

 


 


    

โครงสร้างการบริหารงานฝ่ายงบประมาณนางลักษิกา  ดำรงศักดิ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
นายจตุรงค์   ถึงสุข
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวกัญญารัตน์  อารักษ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายงบประมาณ
ประธาน


  นางวราภรณ์  ป้อมขุนพรม  
รองประธานนางสาวสุมาลี   พรมดี
กรรมการและเลขานุการ
     
                                                                

       
นายจตุรงค์  ถึงสุข
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา


 

 

 

 

 

     

เลขที่ 10/11 หมู่ที่ 9 แขวงลำผักชี
สำนักงานเขตหนองจอก  กรุงเทพมหานคร   โทรศัพท์  02-5435765
e-mail  Slk_school@hotmail.com  (เว็บไซต์รองรับความละเอียดหน้าจอ 1024x768  )

.