:: 187890 ::
ตั้งแต่วันที่ 6 มี.ค. 50

 ร.ร.วัดลำต้อยติ่ง
 ร.ร.หนองจอกพิทยานุสรณ์ 
 ร.ร.สุเหร่าใหม่
 ร.ร.วัดใหม่กระทุ่มล้ม
 ร.ร.คารีอุปถัมภ์
 ร.ร.วัดราษฎร์บำรุง
 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วนสอน
 วีดิทัศน์
 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
 สิ่งพิมพ์
 คลังภาพ
 คลังเสียง
 วิจัย
 บทความ
 คู่มือการผลิตสื่อ
 ทิปเทคนิค
 เกมความรู้

 


 

                     โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนสุเหร่าลำแขก สำนักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร

โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนสุเหร่าลำแขกนางลักษิกา  ดำรงศักดิ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายจตุรงค์   ถึงสุข
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา


 
 
นางราชิดา  หมื่นระยาภักดี
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
ฝ่ายวิชาการ

นางพรพรรณ  จันทร์แตง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
ฝ่ายบุคคล

นางสาวกัญญารัตน์  อารักษ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
ฝ่ายงบประมาณ

นางนาตยา  โซะเฮง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางสาวจุฑามาศ  มินกาเซ็ม
หัวหน้าช่วงชั้นอนุบาล 

นางสาวชมพูนุท  ชื่นแพร
หัวหน้าช่วงชั้นประถมต้น

นางพรเพ็ญ  สนมะเริง
หัวหน้าช่วงชั้นประถมปลาย

นางสาวเอิ้มอ้อ   อิ้มพัฒน์
หัวหน้าช่วงชั้นมัธยมต้น
 
       
นายจตุรงค์  ถึงสุข
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา


 

 

 

 

 

     

เลขที่ 10/11 หมู่ที่ 9 แขวงลำผักชี
สำนักงานเขตหนองจอก  กรุงเทพมหานคร   โทรศัพท์  02-5435765
e-mail  Slk_school@hotmail.com  (เว็บไซต์รองรับความละเอียดหน้าจอ 1024x768  )

.