:: 187890 ::
ตั้งแต่วันที่ 6 มี.ค. 50

 ร.ร.วัดลำต้อยติ่ง
 ร.ร.หนองจอกพิทยานุสรณ์ 
 ร.ร.สุเหร่าใหม่
 ร.ร.วัดใหม่กระทุ่มล้ม
 ร.ร.คารีอุปถัมภ์
 ร.ร.วัดราษฎร์บำรุง
 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วนสอน
 วีดิทัศน์
 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
 สิ่งพิมพ์
 คลังภาพ
 คลังเสียง
 วิจัย
 บทความ
 คู่มือการผลิตสื่อ
 ทิปเทคนิค
 เกมความรู้

 


 

                     โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนสุเหร่าลำแขก สำนักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร

โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนสุเหร่าลำแขกนายทรงวุฒิ  สุวรรณธาตรี
ผู้อำนวยการสถานศึกษานางสาวสุวคนธ์   เดชสุภา
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา


นางราชิดา  หมื่นระยาภักดี
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
ฝ่ายวิชาการ

นางสาวกัญญารัตน์  อารักษ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
ฝ่ายงบประมาณ

นางพรพรรณ  จันทร์แตง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
ฝ่ายบุคคล

นางสุวารี   ศิลาบุตร
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นายภาณุพงษ์  มั่นคง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
ฝ่ายอาคารสถานที่ /ปกครอง

นางพรพรรณ  จันทร์แตง
หัวหน้าช่วงชั้นอนุบาล


นางสาวชมพูนุท  ชื่นแพร
หัวหน้าช่วงชั้นประถมต้น

นางพรเพ็ญ  สนมะเริง
หัวหน้าช่วงชั้นประถมปลาย

นางสาวเอิ้มอ้อ   อิ้มพัฒน์
หัวหน้าช่วงชั้นมัธยมต้น


นายทรงวุฒิ  สุวรรณธาตรี
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

นายวัชระนาวินทร์  วุฒินิติปัญญาชน
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา 

 

 

 

     

เลขที่ 10/11 หมู่ที่ 9 แขวงลำผักชี
สำนักงานเขตหนองจอก  กรุงเทพมหานคร   โทรศัพท์  02-5435765
e-mail  Slk_school@hotmail.com  (เว็บไซต์รองรับความละเอียดหน้าจอ 1024x768  )

.