:: 187890 ::
ตั้งแต่วันที่ 6 มี.ค. 50

 ร.ร.วัดลำต้อยติ่ง
 ร.ร.หนองจอกพิทยานุสรณ์ 
 ร.ร.สุเหร่าใหม่
 ร.ร.วัดใหม่กระทุ่มล้ม
 ร.ร.คารีอุปถัมภ์
 ร.ร.วัดราษฎร์บำรุง
 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วนสอน
 วีดิทัศน์
 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
 สิ่งพิมพ์
 คลังภาพ
 คลังเสียง
 วิจัย
 บทความ
 คู่มือการผลิตสื่อ
 ทิปเทคนิค
 เกมความรู้

 


 


โครงสร้างการบริหารงานฝ่ายปกครอง/อาคารสถานที่นายทรงวุฒิ  สุวรรณธาตรี
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
นางสาวสุวคนธ์   เกชสุภา
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายภาณูพงษ์   มั่นคง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายปกครอง/อาคารสถานที่
ประธาน


 
นายทวีศักดิ์   สีจันทึก
รองประธาน
       นางจรีรัตน์   เกตุทิพย์       
กรรมการ
 
 
นายประวิทย์  แก้วฉิมพลี
กรรมการ
                                                  

นายสุรสิงห์  สุดเฉลียว
กรรมการ
 
นายฮารูน  มะหาด๊ะ
กรรมการ

นางณิชาภา  มาตรวังแสง
กรรมการ และเลขานุการ
 

นายประทีป   สืบเจริญกุล
หัวหน้าพนักงานสถานที่

 

 
นายคำรณ   แก้วอินทร์
พนักงานสถานที่

  
นายมนัสชัย   ดาเก็ง
พนักงานสถานที่

  
นายบัณฑิต  สลามเต๊ะ
พนักงานสถานที่


 
นางวัลยา  มานมะลี
พนักงานสถานที่ 
นายสมบัตร   ดาเก็ง
พนักงานทั่วไป


 
นางซียะห์  นุชมะหะหมัด
คนสวน
   
                                                                             


นายทรงวุฒิ  สุวรรณธาตรี
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

นายวัชระนาวินทร์  วุฒินิติปัญญาชน
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา 

 

 

 

     

เลขที่ 10/11 หมู่ที่ 9 แขวงลำผักชี
สำนักงานเขตหนองจอก  กรุงเทพมหานคร   โทรศัพท์  02-5435765
e-mail  Slk_school@hotmail.com  (เว็บไซต์รองรับความละเอียดหน้าจอ 1024x768  )

.