:: 187890 ::
ตั้งแต่วันที่ 6 มี.ค. 50

 ร.ร.วัดลำต้อยติ่ง
 ร.ร.หนองจอกพิทยานุสรณ์ 
 ร.ร.สุเหร่าใหม่
 ร.ร.วัดใหม่กระทุ่มล้ม
 ร.ร.คารีอุปถัมภ์
 ร.ร.วัดราษฎร์บำรุง
 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วนสอน
 วีดิทัศน์
 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
 สิ่งพิมพ์
 คลังภาพ
 คลังเสียง
 วิจัย
 บทความ
 คู่มือการผลิตสื่อ
 ทิปเทคนิค
 เกมความรู้

 


 


โครงสร้างการบริหารงานฝ่ายบริหารงานทั่วไปนายทรงวุฒิ  สุวรรธาตรี
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
นางสาวสุวคนธ์   เกชสุภา
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
นางสุวารี   ศิลาบุตร
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ประธาน


       นางศรินธรย์   เกิดม่วง          
รองประธาน


นางสาวน้ำผึ้ง  ในอินผล
กรรมการนายทวีศักดิ์  สีจันทึก
กรรมการ 
                                                  

นางสาวฟาอีซะห์   เตบสัน
กรรมการนายเกรียงไกร  ธาระพันธ์
กรรมการและเลขานุการ   
                                                                  


นายทรงวุฒิ  สุวรรณธาตรี
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

นายวัชระนาวินทร์  วุฒินิติปัญญาชน
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา 

 

 

 

     

เลขที่ 10/11 หมู่ที่ 9 แขวงลำผักชี
สำนักงานเขตหนองจอก  กรุงเทพมหานคร   โทรศัพท์  02-5435765
e-mail  Slk_school@hotmail.com  (เว็บไซต์รองรับความละเอียดหน้าจอ 1024x768  )

.