:: 187890 ::
ตั้งแต่วันที่ 6 มี.ค. 50

 ร.ร.วัดลำต้อยติ่ง
 ร.ร.หนองจอกพิทยานุสรณ์ 
 ร.ร.สุเหร่าใหม่
 ร.ร.วัดใหม่กระทุ่มล้ม
 ร.ร.คารีอุปถัมภ์
 ร.ร.วัดราษฎร์บำรุง
 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วนสอน
 วีดิทัศน์
 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
 สิ่งพิมพ์
 คลังภาพ
 คลังเสียง
 วิจัย
 บทความ
 คู่มือการผลิตสื่อ
 ทิปเทคนิค
 เกมความรู้

 


 


โครงสร้างการบริหารงานฝ่ายวิชาการนางลักษิกา  ดำรงศักดิ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
นายพงษศักดิ์  ชนะภู
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
นางราชิดา  หมื่นระยาภักดี
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
ประธานนางสาวเอิ้มอ้อ  อิ้มพัฒน์
รองประธาน


นางพรพรรณ   จันทร์แตง
กรรมการ


นางสาวชมพูนุท   ชื่นแพร
กรรมการ

นางพรเพ็ญ  สนมะเริง
กรรมการ


นางลัดดา   รอดขวัญ
กรรมการและเลขานุการ

                                                                        

       


 

 

 

 

 

     

เลขที่ 10/11 หมู่ที่ 9 แขวงลำผักชี
สำนักงานเขตหนองจอก  กรุงเทพมหานคร   โทรศัพท์  02-5435765
e-mail  Slk_school@hotmail.com  (เว็บไซต์รองรับความละเอียดหน้าจอ 1024x768  )

.